Obchodní podmínky

1) Úvodní a všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu EVAHAJKOVA.COM, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto eshopu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatelský subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Eshopem EVAHAJKOVA.COM se rozumí internetový obchod nacházející se na adrese http://hrave-o-zive-strave.cz včetně všech počítačových aplikací v prostředí internetu přímo souvisejících s uskutečňováním objednávek zboží a služeb nabízených v tomto internetovém obchodě a platbou za objednané zboží.

Provozovatelem eshopu EVAHAJKOVA.COM je Sidonia Medica, s.r.o se sídlem Vřesová 1261, Šestajovice, 250 92, IČ: 05641365.

Prodávajícím se rozumí provozovatel eshopu EVAHAJKOVA.COM, tj. Sidonia Medica, s.r.o.

Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v eshopu EVAHAJKOVA.COM učinila objednávku.

Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu.

Prodávající zpřístupňuje na stránkách EVAHAJKOVA.COM informace o zboží, určeném k prodeji prostřednictvím tohoto eshopu, a to včetně jeho ceny za jeden kus zboží. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny produktů jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající garantuje výši ceny uvedenou v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu. Je-li u zboží uvedena sleva, platí cena včetně této slevy pouze po dobu jejího zveřejnění. Prodávající umožňuje na stránkách eshopu EVAHAJKOVA.COM kupujícímu zejména prohlížet aktuálně nabízené zboží,vyhledávat požadované produkty a objednat vybrané zboží. U každého zboží prodávající uvádí, zda je skladem či nikoli, popřípadě lhůtu expedice.

Objednané zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím dopravce. Cena za dopravu a balné je účtována spolu s kupní cenou zboží. Výše poštovného (přepravného) je zveřejněna na stránkách eshopu EVAHAJKOVA.COM a kupující je o ní informován také při zadávání objednávky do systému.

2) Uzavření kupní smlouvy, objednávka

Kupní smlouva uzavíraná na dálku je uzavírána bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží, které je zveřejněno v nabídce prodávajícího, ze strany kupujícího a potvrzením přijetí takové objednávky ze strany prodávajícího. Okamžikem potvrzení konkrétní objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na stránkách eshopu EVAHAJKOVA.COM způsobem a za podmínek dále stanovených těmito obchodními podmínkami.

Kupující objednává zboží přímo na webových stránkách eshopu EVAHAJKOVA.COM prostřednictvím speciálního formuláře. Kupující je povinen uvést všechny údaje vyžadované formulářem pro vytvoření objednávky pravdivě. Prodávající zpravidla nejpozději do jednoho pracovního dne od obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí.

Kupní smlouva vstupuje v platnost okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky a při zadávání objednávky předem dohodnutým způsobem o něm kupujícího informuje.

Kupující má právo objednávku, již odeslanou prodávajícímu, bez udání důvodu vzít zpět (stornovat), a to ve lhůtě jedné (1) hodiny od jejího zadání do systému – a to písemně na email eva.lysova@gmail.com (Žádost o storno musí vždy obsahovat číslo objednávky).

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou trvale zveřejněny na stránkách prodávajícího, kupující je povinen se s nimi před odesláním seznámit a zadáním objednávky do systému (tzv. odesláním objednávky) s nimi vyjadřuje svůj souhlas a vůli se jimi v rámci smluvního vztahu s prodávajícím řídit.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran.

3) Práva a povinnosti prodávajícího

Povinností prodávajícího je vyřídit potvrzenou objednávku a vychystat zboží, které je předmětem kupní smlouvy a předat zbozi přepravci (viz bod 5 obchodních podmínek). Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami eshopu EVAHAJKOVA.COM, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen údaje o něm vymazat z databáze zákazníků. Pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

4) Práva a povinnosti

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být zboží doručeno. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu objednaného zboží včetně všech dalších souvisejících nákladů uvedených v potvrzené objednávce (zejména náklady na dopravu, balné), dále také jen jako „celková cena objednávky“.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupujícímu pak vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.(viz bod 7 obchodních podmínek – Možnosti odstoupení od kupní smlouvy, Ze strany kupujícího)

Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze registrovaných zákazníků eshopu EVAHAJKOVA.COM, pokud déle než 1 rok v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu nebo email prodávajícího. V této žádosti musí být uvedeno jméno a email kupujícícho.

Pokud kupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, platební karta online atp.), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

5) Dodací podmínky

Je-li řádně uzavřena závazná kupní smlouva (podle bodu 2 obchodních podmínek), objednávka skladem dostupného zboží bude připravena k předání dopravci do 3 až 5 pracovních dnů (není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak).

V případě platby předem (bankovní převod, kartou online atp.) pak do 3 až 5 pracovních dnů  od přijetí odpovídající částky na účet prodávajícího. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, platí pro závaznou objednávku tato uvedená lhůta. Zboží pak bude doručeno v obvyklých dodacích termínech dopravce (Česká pošta, s.p.). Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu dopravce. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Objednávku připravenou k předání vybranému dopravci zpravidla prodávající předem (tzn. po vychystání objednávky) dohodnutým způsobem oznámí kupujícímu.

6) Platební podmínky

Bankovní převod

Platba celkové ceny je zaplacena kupujícím před dodáním zboží prostřednictvím běžného bezhotovostního převodu. Číslo účtu a variabilní symbol je zobrazen na konci objednávkového procesu a zároveň přeposlán na e-mail kupujícího uvedený v objednávce.

Ke zpracování objednávky (tj. k odeslání zboží kupujícímu) dochází až po připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

Platební karta online

Celkovou cenu objednávky platí kupující před dodáním zboží prostřednictvím bezhotovostního převodu za použití platební/kreditní karty. Kupující je při realizaci objednávky přesměrován na platební bránu a dále postupuje podle zobrazených pokynů. Pro tuto platbu platí podmínky pro tento případ stanovené bankou kupujícího. Zprostředkovatelem bankovních převodů jsou platební brány PayPal a GoPay.

Přenos dat je v rámci celé transakce zabezpečen protokolem SSL (Secure Societ Layer) a 3D Seucure řešením. Všechny údaje jsou tedy zpracovávány přímo na serverech platební brány, čímž je zaručena jejich naprostá bezpečnost.

Akceptujeme platby kartami: VISA, MasterCard, Diners Club Internacionál, Maestro. Prodávající je do úplného zaplacení kupní ceny vlastníkem předmětu kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.

Využití SLEVOVÝCH KÓDŮ

Při nákupu na eshopu EVAHAJKOVA.COM je možné využít k tomuto účelu určené slevové kódy.

Cena nákupu musí být vyšší než hodnota uplatňované slevy.

7) Možnosti odstoupení od kupní smlouvy

Ze strany prodávajícího

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (tzv.zrušit objednávku nebo její část) do okamžiku dodání zboží kupujícímu.

K odstoupení od smlouvy obvykle přistoupí prodávající jen za výjimečných okolností, kterými jsou

zejména:

 skutečnost, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena na straně dodavatele zboží.

 není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo doručovací či emailová adresa, kupující je nedostupný, neodpovídá na e-maily apod.).

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet na kupujícím uvedenou adresu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní.

Ze strany kupujícího

Kupující má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy musí proběhnout prokazatelným způsobem písemně datovou zprávou (emailem) na adresu eva.lysova@gmail.com.

Kupující je povinen uvést v odstoupení údaje potřebné pro individualizaci smlouvy, od které kupující odstupuje. Smlouva je dostatečně identifikována uvedením jména a příjmení kupujícího, jeho místa pobytu, čísla objednávky a data objednávky. Kupující v odstoupení dále uvede číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

Zboží, na které se toto odstoupení vztahuje, musí kupující odat na místo eshopu EVAHAJKOVA.COM, adresa: Vřesová 1261, Šestajovice 250 92, Praha – východ, spolu s kopií pořizovacího daňového dokladu.

Kupní cena zboží bude kupujícímu uhrazena na bankovní účet kupujícího, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy, příp. v samostatném písemném sdělení. Kupní cena bude vrácena do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

V případě, že kupující využije práva na odstoupení od smlouvy dle § 53, odst. 7 občanského zákoníku, musí prodávajícímu vydat vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy od prodávajícího dodáno. Pokud to není možné (např. zboží bylo zničeno nebo ztraceno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu odpovídající hodnotě toho, co kupující prodávajícímu nevrátil.

Pokud je vrácené zboží poškozeno částečně, může prodávající uplatnit u kupujícího právo na náhradu škody. Nárok prodávajícího na peněžitou náhradu (náhradu škody) vůči kupujícímu je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8) Záruka

Na zboží nakoupené prostřednictvím eshopu EVAHAJKOVA.COM se vztahuje záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

 opotřebení věci způsobené jejím běžným užíváním

 vady vzniklé neodborným užíváním zboží, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo k jinému účelu než k jakému je věc obvykle užívána

 vady způsobené mechanickým poškozením

9) Reklamační řád

Při reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím eshopu EVAHAJKOVA.COM se prodávající řídí platnými právními předpisy ČR.

Není-li stanoveno jinak, poskytuje prodávající záruční dobu 24 měsíců s výjimkami stanovenými v zák. č. 634/1992 Sb. Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamaci je možné oznámit: e-mailem na adresu eva.lysova@gmail.com

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závady, číslo objednávky či faktury a emailový nebo telefonický kontaktna kupujícího.

Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla do 5 pracovních dní a emailem nebo telefonicky informuje kupujícího.

Pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak, vyřízení reklamace proběhne bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 30 dní od potvrzení převzetí oznámení reklamace prodávajícím. Bližší informace o průběhu reklamace kupující získá na emailu eva.lysova@gmail.com. (Vždy je nutné uvést číslo reklamace/objednávky a kontaktní údaje kupujícího.)

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Důvodem pro uplatnění reklamace jsou zejména:

 vadné zboží (např.: chybějící listy u knihy atp.)

 záměna objednaného zboží

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží (včetně kopie faktury) kupující dopraví (osobně nebo prostřednictvím dopravce) na adresu eshopu HRAVĚ O ŽIVÉ STRAVĚ (Vřesová 1261, Šestajovice 250 92, Praha – Východ). Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude kupující o tomto faktu informován a po jejím vyřízení vyzván k odběru nového nebo opraveného zboží.

Dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu hradí kupující. V případě uznání reklamace může požádat o úhradu nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží. Opravené nebo vyměněné zboží prodávající zašle kupujícímu zpět na vlastní náklady.

Reklamace dopravy zboží

Předmět kupní smlouvy (zboží) je kupujícímu doručováno prostřednictvím externího dopravce Česká pošta s.p.

Zkontrolovat, zda zásilka nebyla při přepravě poškozena, je nutné vždy přímo před dopravcem při jejím přebírání. V případě, že je obal jakkoli zjevně mechanicky poškozený (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený atp.), či zjevně došlo ke ztrátě části obsahu zásilky, je nutné tyto skutečnosti reklamovat u dopravce. O rozsahu poškození, příp. částečné ztrátě obsahu zásilky, je dopravce povinen ihned sepsat protokol o škodě (vhodné je pořídit také fotodokumentaci).

V případě jakýchkoliv problémů s dopravcem, je nutné kontaktovat prodávajícího na eva.lysova@gmail.com. V podobných případech je vždy nutné uvést číslo objednávky, popsat problém a uvést kontakt na kupujícího. Do předmětu emailu se doporučuje uvést „stížnost na dopravce“.

10) Ochrana osobních údajů

Online objednáním zboží prostřednictvím k tomu určeného formuláře (tj. zadáním objednávky zboží nabízeného prodávajícím do systému) kupující souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. se zpracováním osobních údajů poskytnutých v objednávce a jejich zařazením do interní databáze prodejce. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje Kupujícího nepředá třetím stranám.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro obchodní a marketingové účely prodávajícího a pro účely zasílání obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn spolu s těmito údaji schraňovat i osobní údaje zákazníka.

Kupující může souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů při objednávce odmítnout. Pokud tak neučiní, poskytuje dobrovolně prodávajícímu tyto údaje na dobu 10 let, během nichž může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na emailovou nebo korespondenční adresu sídla společnosti prodávajícího. Kupující se také může kdykoliv odhlásit ze zasílání informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení. Takovéto odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení odvolání prodávajícímu.

11) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.1.2017. Aktuální změny těchto podmínek jsou k dispozici na http://hrave-o-zive-strave.cz. Kupující je vázán zněním podmínek platném ke dni uzavření kupní smlouvy.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami, platnými pro eshop EVAHAJKOVA.COM, seznámil a bez výhrady s nimi souhlasí.

Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy dle platných právních předpisů ČR, zejména občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.).

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.), nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

Spotřebitelem není podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem své podnikatelské činnosti s těmito výrobky nebo službami. Na kupujícího, který není spotřebitelem, se nevztahují ty ustanovení obchodních podmínek, které jsou projevem ochrany spotřebitele v právních normách.